Инкотермс 2010

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ СУУРЬ НӨХЦӨЛ: /INCOTERMS/

    Гадаад худалдаанд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад талуудын сонгосон ИНКОТЕРМС-ийн бараа нийлүүлэх суурь нөхцлөөс хамаарч зардал, эрсдлийг хариуцах тал тогтоогдох бөгөөд энэ нь барааны үнэ бүрдэлтэнд шууд нөлөөлнө. Иймээс гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх явцад гарч болох үл ойлголцол, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгөний алдагдлаас сэргийлэхийн тулд олон улсын худалдааны үйл ажиллагаанд өргөн хэрэглэгддэг, нийтээр хүлээн зөвшөөрч ИНКОТЕРМС-ийн худалдааны нэр томъёог зөв ойлгож хэрэглэх шаардлагатай юм.   ИНКОТЕРМС-ийг олон улсын худалдааны нэр томъёо гэж ойлгоно.

Инкотермс 2010 тухай ойлголт   Инкотермс 2010 дүрмийн 11нөхцлийн ангилал
Бүх төрлийн тээвэр ашиглагдах нөхцлүүд:
1.EXW     EX WORKS
2.FCA       FREE CARRIER
3.CPT       CARRIAGE PAID TO
4.CIP        CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
5.DAT       DELIVERED AT TERMINAL
6.DAP       DELIVERED AT PLACE
7.DDP      DELIVERED DUTY PAID
Далайн болон дотоодын усан замын тээвэрт ашиглагдах нөхцлүүд:
1. FAS     FREE ALONGSIDE SHIP
2. FOB     FREE ON BOARD
3. CFR     COST AND FREGIHT
4. CIF      COST INSURANCE AND FREGIHT