Бэхэлгээ

Задгай болон бусад төрлийн зарим ачааны тээвэрлэлтэд зайлшгүй бэхэлгээ хийх шаардлага гардаг. Ачааг нурж унах, эвдэрч гэмтэхээс урьдчилан сэргийлж зориулалтын бэхэлгээгээр бэхлэх үйлчилгээг бид үзүүлнэ.